Naujienos

Pirma naujiena

Siekdama paspartinti daugiabučių atnaujinimo procesą, Vyriausybė parengė daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) finansinį modelį. Jame numatyta lėšų daugiabučių atnaujinimui pritraukti iš įvairių šaltinių:  Europos Sąjungos, valstybės biudžeto lėšų ir pačių gyventojų. Galimybes pasinaudoti ES lėšomis daugiabučiams atnaujinti suteikia ES iniciatyva JESSICA.Pagal parengtą modelį, lėšos daugiabučiams atnaujinti bus skiriamos iš Kontroliuojančiojo fondo. Jį įkūrė Lietuvos Respublikos finansų bei aplinkos ministerijos ir EIB (pastarasis paskirtas fondo valdytoju). Bankas parengė konkurso, kuriuo bus atrinkti Kontroliuojančiojo fondo finansiniai tarpininkai, sąlygas. EIB valdomas fondas per ...

Antra naujiena

1. Atnaujinimo inicijavimas. Namo administratorius organizuoja namo savininkų susirinkimą, kurio metu apibendrinama informacija apie pastato būklę, galimas priemones jai pagerinti ir reikalingas lėšas. Susirinkime 50%+1 namo savininkų balsų dauguma priimamas sprendimas dėl renovacijos. Susirinkimo protokolas saugomas pas administratorių. 2. Investicijų plano parengimas.  Administratorius organizuoja konkursą investicijų plano rangovui (projektavimo įmonei) atrinkti, parengia paslaugų pirkimo ataskaitą. Ji pateikiama Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai (BUPA). Gavus pritarimą, atrinktas plano rangovas parengia investicijų planą, kuriame pateikia informaciją apie namo būklę, numatomos re...

Trečia naujiena

Valstybė padės gyventojams kompensuodama dalį atnaujinimo (modernizavimo) darbų.  Butų ir kitų patalpų savininkams kompensuodama 100 procentų atnaujinimo (modernizavimo) techninio projekto parengimo, ekspertizės ir statybos techninės priežiūros atlikimo išlaidų. Asmenims, turintiems teisę į kompensaciją už šildymą, valstybė apmokės paskolos grąžinimą ir palūkanas. Nemažiau kaip 20 proc. sumažinus daugiabučio namo skaičiuojamąsias šiluminės energijos sąnaudas lyginant su ligtolinėmis energijos sąnaudomis, bus kompensuojama 15 proc. rangos darbų kainos.