Antra naujiena

Pastato renovavimo etapai

 • 1. Atnaujinimo inicijavimas.

  Namo administratorius organizuoja namo savininkų susirinkimą, kurio metu apibendrinama informacija apie pastato būklę, galimas priemones jai pagerinti ir reikalingas lėšas. Susirinkime 50%+1 namo savininkų balsų dauguma priimamas sprendimas dėl renovacijos. Susirinkimo protokolas saugomas pas administratorių.
 • 2. Investicijų plano parengimas. 

  Administratorius organizuoja konkursą investicijų plano rangovui (projektavimo įmonei) atrinkti, parengia paslaugų pirkimo ataskaitą. Ji pateikiama Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai (BUPA). Gavus pritarimą, atrinktas plano rangovas parengia investicijų planą, kuriame pateikia informaciją apie namo būklę, numatomos renovacijos priemonės, preliminari jų kaina ir kiti susiję klausimai.
 • 3. Viešas investicijų plano aptarimas. 

  Aptarimas organizuojamas namo savininkų susirinkime, kuriame, išsakomos pastabos, pageidavimai, pagal kuriuos patikslinamas investicinis planas.
 • 4. Investicijų plano suderinimas. 

  BUPA įvertina, ar rangovo pateikta informacija atitinka teisės aktus, techninius reikalavimus.
 • 5. Investicinio plano tvirtinamas. 

  Planas tvirtinamas namo savininkų susirinkime 50%+1 namo savininkų balsų dauguma. Dėl bankų reikalavimų suteikiant paskolą, rekomenduotina gauti ne mažiau kaip 60% savininkų. Svarbiausia tuo pačiu priimti ir sprendimą dėl lėšų skolinimosi. Susirinkimo protokolo kopija kartu su investicinio plano byla pateikiama BUPA. Patvirtinus investicijų planą, namo valdytojas skelbia konkursą techninio projekto rengimo paslaugai pirkti.
 • 6. Paraiška bankui. 

  Administratorius pasirinktam bankui pateikia paraišką kreditui gauti ir investicijų planą, kitus reikiamus, papildomus dokumentus.
 • 7. Banko patvirtinimas. 

  Bankas įvertinęs iš administratoriaus ir BUPA gautus dokumentus, patvirtina paraišką.
 • 8. Rangovo parinkimas. 

  Administratorius skelbia konkursus, kurių pagalba išrenkamas rangovas ir techninio projekto rengėjas. Galutinis sprendimas suderinamas su BUPA.
 • 9. Kredito sutarties pasirašymas ir kredito sutarties įregistravimas. 

  Banko pateiktą tipinę sutartį pasirašo banko atstovas ir būsto savininkų atstovas. Administratorius kredito sutartį registruoja nekilnojamojo turto registre (VĮ „Registrų centras”, apie tai atitinkamai pažymėdamas ir visų namo butų registro įrašuose
 • 10. Namo atnaujinimas. 

  Darbai vykdomi pagal investicijų planą. Parengiamas atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas, jį pasirašo administratorius, rangovas, BUPA atstovas ir statybos techninę priežiūrą vykdęs specialistas.
 • 11. Kredito išmokėjimas. 

  Pinigai išmokami banko valdytojui pateikus atliktų darbų aktą ir sąskaitą faktūrą, pagal kurią bankas perveda pinigus statybos darbus vykdančiam rangovui. Likusią mokėti dalį bankas paskirsto mokėti visiems kredito gavėjams (būsto savininkams).
 • 12. Valstybės paramos paskyrimas. 

  Valstybės parama išmokama baigus investicijų plane numatytus darbus ir administratoriui pateikus BUPA prašymą dėl valstybės paramos.
 • 13. Valstybės paramos išmokėjimas. 

  Kai BUPA specialistai užfiksuoja namo atnaujinimo statinio energetinį efektyvumą, nustatomas kompensacijos dydis ir Finansų ministerija, pervesdama apskaičiuotą paramą kiekvienam individualiai, padengia būsto savininkų paimtų kreditų dalis bei grąžina dalį kredito bankui.
 • 14. Palūkanų ir kredito mokėjimas. 

  Kol vykdomas būsto atnaujinimo projektas ir tęsiasi kredito grąžinimo atidėjimo laikotarpis, būsto savininkai moka tik palūkanas, skaičiuojamas nuo namo atnaujinimui išmokėtos ir negrąžintos kredito sumos. Atnaujinus namą, pradedama grąžinti paskola ir mokamos palūkanos.